โครงการให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ได้จัดทำโครงการให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561    เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2561     โดยมีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   ๒.เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม  มีความซื่อตรงต่อหน้าที่อันเป็นรากฐานของหลัก   นิติธรรม  และการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ     

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!