โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
เรื่อง   โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
……………………………………….…..
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา   7(1)(2)   และ(3)   แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  และหน่วยงานของรัฐ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นในฐานะของหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  จึงออกประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ตามความในมาตรา  ๗ (๑) (๒)  และ  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  ดังต่อไปนี้
1.  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  อำนาจหน้าที่ที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  มีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานดังต่อไปนี้
     ๒.๑)  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  จำนวน  12  คน  โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  จำนวน  ๑  คน  และรองประธานสภา  จำนวน  ๑  คน  ซึ่งนายอำเภอเมืองนครปฐม  แต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  วังเย็น  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
  ๑.)  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล
๒.) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล           ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๓.) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ
    ๒.๒)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  จำนวน  ๑  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
๑.)  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
๒.)  สั่ง  อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
๓.)  แต่งตั้ง  และถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๔.)  วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕.)  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
๖.)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
๗.)  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
   ๒.๓)  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  จำนวน  ๒  คน  ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย
   ๒.๔)  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  จำนวน  ๑  คน  ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  และมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  มีหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นมอบหมาย
   ๒.๕)  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  แบ่งส่วนราชการ  ดังนี้
๑.)  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  รับผิดชอบงานด้าน
     ๑.๑  ด้านงานบริหารงานทั่วไป
  - งานกิจการสภา  อบต.
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - งานกฎหมายและคดี
  - งานการเจ้าหน้าที่
  - งานจัดการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
     ๑.๒  ด้านงานนโยบายและแผน
  - งานงบประมาณ
  - งานวิชาการ  ข้อมูลและประชาสัมพันธ์
        - งานข้อบัญญัติและระเบียบ
     ๑.๓  ด้านงานบริหารงานบุคคล
  - งานโครงสร้างอัตรากำลัง
  - งานสวัสดิการของบุคลากร
  - งานพัฒนาบุคลกร
     ๑.๔  ด้านงานสวัสดิการสังคม
  - งานส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาอาชีพ
  - งานส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
     ๑.๕  ด้านงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
๒.)  กองคลัง  รับผิดชอบงานด้าน
     ๒.๑  งานการเงินและบัญชี
  - งานการเงินและบัญชี  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  - งานรับเงิน  เบิกจ่ายเงิน  ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
  - งานจัดทำฏีกา  เก็บรักษาเงิน
     ๒.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  - งานจดทะเบียนพาณิชย์
  - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต
  - งานพัฒนารายได้  ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
  - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
     ๒.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
  - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
  - งานพัสดุ  ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์
  - งานจัดทำระบบฐานข้อมูล
๓.)  กองช่าง  รับผิดชอบงานด้าน
     ๓.๑  งานแบบแผนและก่อสร้าง
     ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร
     ๓.๓  งานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
     ๓.๕  งานผังเมือง
3.  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย
   ๓.๑)  หน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  ดังนี้
    (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
                    (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                    (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
                    (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                    (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                    (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                    (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
                    (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
   ๓.๒)  หน้าที่อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 68  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
 
                    (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
                    (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                    (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
                    (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
                    (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
                    (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
                    (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
                    (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
                    (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
                    (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
                    (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
                    (12) การท่องเที่ยว
                    (13) การผังเมือง
   ๓.๓)  อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(1) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4))
(3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
(4) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
(5) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
(6) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16 (8))
(7) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (12))
  (8) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16 (13))
  (9) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14))
(10) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (15))
(11) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16))
(12) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
(13) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 16 (20))
(14) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21))
(15) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22))
(16) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา 16 (23))
(17) การผังเมือง (มาตรา 16 (25))
  (18) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26))
(19) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27))
  (20) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
(21) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))
  (22) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (มาตรา 16 (31))
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล     วังเย็นจะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  ดังนี้
1.  การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
- จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))
- ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1))
- ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
- ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3))
- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))
- การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
 
2.  การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6))
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))
- ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ   (มาตรา 68 (4))
- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ-ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10))
- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5))
     - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16  
                            (19))
- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))
- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))
- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
- ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
- การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11))
- การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
- การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
3.  การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))
- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
       (มาตรา 68 (8))
- การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
       (มาตรา 16 (17))
- การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16   (16))
4.  การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
              - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ      บุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))
- การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3))
 
5.  การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
- การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))๖.
6.  การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
            - คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))
            - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
7.  การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   - การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ  การค้า  และการลงทุน
   - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖)๔))
   - การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๘)๘))
   - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
   - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
   - การวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังและระบบบุคลากร
   - การศึกษาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านประชาคมอาเซียน
ภารกิจทั้ง  7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
๔.  วิธีดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอำนวยความสะดวก  และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้  โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ  ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ    
กรณีเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ตั้งอยู่เลขที่  9/1  หมู่ที่  6  ตำบลวังเย็น  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  
๕.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น    สามารถติดต่อได้ที่     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบล     วังเย็น  ตั้งอยู่เลขที่  9/1  หมู่ที่  6  ตำบลวังเย็น  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม   73000  โทรสาร  034-983233  เว็บไซต์  www.wangyen.go.th
ประกาศ   ณ  วันที่  2   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.2560
(นายสมบัติ    พูนขวัญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!