องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ได้รับรางวัล ITA Awards ได้คะแนนคุณธรรมสูงสุด ระดับจังหวัดนครปฐม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔  ITA  Awards ๒๐๒๑ ได้คะแนนคุณธรรมสูงสุด ระดับจังหวัดนครปฐม 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!