ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ครั้งที่ 2

 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง