การจัดประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม  สำรวจปัญหาและความต้องการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ              ของประชาชน  เพื่อนำมาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)  ซึ่งกำหนดวันเวลา และสถานที่จัดประชุมประชาคม  ดังนี้            1.วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  และเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง

2.วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป ณ วัดวังเย็น หมู่ที่ 5

3.วันที่  24  มิถุนายน  2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3

4. วันที่  25 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

5. วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00  น. เป็นต้นไป ณ ที่ีทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!