หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด ๕ แรง ๓ สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพริ้นเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ซอย ๑ - ถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ บ้านต้นสำโรง ตำบลวังเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 กันยายน 2565


การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565

การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์

การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น