ข่าวการเงิน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 29 มีนาคม 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 ธันวาคม 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 ตุลาคม 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่...
หนังสือราชการ สถ.

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)

ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ

โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP