สรุปอำนาจหน้าที่ของ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  ประกอบไปด้วย
1)  องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้
(1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
(6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
(7)  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร  
2)  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้
(1)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร
(2)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3)  ให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ
(4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
(11)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12)  การท่องเที่ยว
(13)  การผังเมือง
อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นอกจากอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ สภาตำบล และอบต. พ.ศ. 2537 แล้ว อบต. ยังมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน(ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16      แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2542 ดังนี้
- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
  - การจัดให้มี  และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ
  - การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ    ท่าข้าม  และที่จอดรถ
  - การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่นๆ
  - การสาธารณูปโภค
    - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
    - คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  - การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การจัดการศึกษา
- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
- การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- การส่งเสริมกีฬา
- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
- การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบร้อยและการอนามัย  โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่นๆ
- การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การผังเมือง
- การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
- การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- การควบคุมอาคาร
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน
กิจอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!