ประกาศ การบอกเลิกสัญญาจ้าง และการพิจารณาเสนอให้เป็นผู้ทิ้งงาน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง